Language of document :

Talan väckt den 17 oktober 2018 – Ungern mot Europaparlamentet

(Mål C-650/18)

Rättegångsspråk: ungerska

Parter

Sökande: Ungern (ombud: M.Z. Fehér, G. Tornyai och Zs. Wagner)

Svarande: Europaparlamentet

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att domstolen ska

ogiltigförklara Europaparlamentets resolution av den 12 september 2018 om ett förslag med en begäran till rådet att enligt artikel 7.1 i fördraget om Europeiska unionen fastställa huruvida det finns en klar risk för att Ungern allvarligt åsidosätter unionens värden

förplikta Europaparlamentet att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Den ungerska regeringen åberopar fyra grunder till stöd för sin talan.

Europaparlementet har, i samband med omröstningen om den angripna resolutionen, på ett allvarligt sätt åsidosatt bestämmelserna i artikel 354 FEUF och i dess egen arbetsordning. Endast avgivna röster ”för” och ”emot” beaktades nämligen vid rösträkningen och inte hur många ledamöter som röstat ”avstår”. Detta strider mot artikel 354 FEUF och mot artikel 178.3 i Europaparlamentets arbetsordning. Resultatet av omröstningen skulle ha blivit ett annat om nedlagda röster hade räknats in (första grunden).

Europaparlamentets talman begärde inget yttrande från parlamentets utskott för konstitutionella frågor vad gäller tolkningen av arbetsordningen trots att det, före omröstningen, rådde allvarliga tvivel angående hur rösterna skulle beaktas. Europaparlamentet åsidosatte därigenom rättssäkerhetsprincipen, eftersom det såväl före som efter omröstningen fortfarande rådde osäkerhet angående tolkningen av arbetsordningen (andra grunden).

Den ungerska regeringen anser att de demokratiska rättigheter som tillkommer Europaparlamentets ledamöter och de grundläggande principerna om likabehandling av ledamöterna och om indirekt demokrati har åsidosatts. Ledamöterna har inte haft möjlighet att göra bruk av de befogenheter som är nödvändiga för att de ska kunna fullgöra sin uppgift som folkvalda i överensstämmelse med principen om demokrati, vilken innefattar möjligheten att avstå från att ge sin röst (tredje grunden).

Enligt den ungerska regeringen innebär den angripna resolutionen ett åsidosättande av den grundläggande principen om lojalt samarbete mellan unionsinstitutionerna och medlemsstaterna i enlighet med artikel 4.3 FEU och unionens rättsprinciper, såsom principerna om lojalt samarbete mellan institutionerna, berättigade förväntningar och rättssäkerhet, eftersom de slutsatser som dras i resolutionen bygger på redan avslutade eller pågående överträdelseförfaranden (fjärde grunden).

____________