Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Commissione Tributaria Provinciale di Palermo (Italia) on esittänyt 3.6.2018 – Autoservizi Giordano società cooperativa v. Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio di Palermo

(asia C-513/18)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Commissione Tributaria Provinciale di Palermo

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Autoservizi Giordano società cooperativa

Vastaaja: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio di Palermo

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko direktiivin 2003/96/EY1 7 artiklaa tulkittava siten, että sen soveltamisalaan kuuluvat kaikki julkiset tai yksityiset yritykset ja oikeussubjektit, jotka toimivat linja-autoliikenteen alalla, mukaan lukien ne, jotka antavat vuokralle linja-autoja kuljettajineen, ja onko mainittu säännös esteenä direktiivin kansalliselle täytäntöönpanosäännökselle siltä osin kuin siinä ei sisällytetä ammattitarkoitukseen dieselöljyä käyttävien oikeussubjektien ryhmään myös niitä, jotka antavat vuokralle linja-autoja kuljettajineen?

Seuraako jäsenvaltioille myönnetystä harkintavallasta, johon viitataan edellä mainitun direktiivin 2003/96/EY 7 artiklan 2 kohdassa (”Jäsenvaltiot voivat tehdä eron ammattitarkoitukseen ja muuhun kuin ammattitarkoitukseen käytettävän dieselpolttoaineen välillä edellyttäen, että yhteisön vähimmäistasoja noudatetaan ja että ammattitarkoitukseen käytettävän dieselpolttoöljyn verokanta ei laske 1 päivänä tammikuuta 2003 voimassa olevan kansallisen verotason alle), se, että säännös, jolla ”satunnaisessa henkilöliikenteessä” käytettävä dieselöljy sisällytetään ammattitarkoitukseen käytettävään dieselöljyyn, ei ole ehdoton eikä sillä ole välitöntä oikeusvaikutusta?

Onko edellä mainittu 7 artikla sisällöltään yhtäältä tarpeeksi täsmällinen ja toisaalta ehdoton niin, että yksityiset voivat vedota siihen suoraan asianomaisen jäsenvaltion viranomaisiin nähden?

____________

1 Energiatuotteiden ja sähkön verotusta koskevan yhteisön kehyksen uudistamisesta 27.10.2003 annettu neuvoston direktiivi 2003/96/EY (EUVL 2003, L 283, s. 51).