Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Commissione Tributaria Provinciale di Palermo (Italien) den 3 augusti 2018 – Autoservizi Giordano società cooperativa mot Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio di Palermo

(Mål C-513/18)

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Commissione Tributaria Provinciale di Palermo

Parter i det nationella målet

Klagande: Autoservizi Giordano società cooperativa

Motpart: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio di Palermo

Tolkningsfrågor

Ska artikel 7 i direktiv 2003/96/EG1 tolkas så, att dess tillämpningsområde omfattar samtliga företag och aktörer, både offentliga och privata, som bedriver persontransport med buss, däribland uthyrning av buss med chaufför, och utgör nämnda bestämmelse i så fall hinder för den motsvarande nationella genomförandebestämmelsen vad gäller den del enligt vilken aktörer som bedriver uthyrning av buss med chaufför inte omfattas av kategorin av aktörer som använder dieselbrännolja för yrkesmässig användning?

Resulterar det utrymme för skönsmässig bedömning till vilket det hänvisas i nämnda artikel 7.2 i direktiv 2003/96/EG (”Medlemsstaterna får differentiera mellan yrkesmässig och icke-yrkesmässig användning av dieselbrännolja som drivmedel, under förutsättning att gemenskapens miniminivåer iakttas och att skattesatsen för dieselbrännolja för yrkesmässig användning som används som drivmedel inte är lägre än den gällande nationella skattenivån den 1 januari 2003”) i att den bestämmelse enligt vilken dieselbrännolja för yrkesmässig användning även omfattar diesel som används för ”tillfällig persontransport” inte är omedelbart och ovillkorligt tillämplig?

Är innehållet i nämnda artikel 7 i direktivet tillräckligt tydligt och ovillkorligt för att artikeln ska kunna åberopas direkt av enskilda vid myndigheterna i ifrågavarande medlemsstat?

____________

1     Rådets direktiv 2003/96/EG av den 27 oktober 2003 om en omstrukturering av gemenskapsramen för beskattning av energiprodukter och elektricitet (EUT L 283, 2003, s. 51).