Language of document :

Преюдициално запитване от Saarländisches Oberlandesgericht (Германия), постъпило на 23 август 2018 г. — BGL BNP Paribas SA/TeamBank AG Nürnberg

(Дело C-548/18)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Saarländisches Oberlandesgericht

Страни в главното производство

Жалбоподател: BGL BNP Paribas SA

Ответник: TeamBank AG Nürnberg

Преюдициални въпроси

Приложим ли е член 14 от Регламент (ЕО) № 593/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 година относно приложимото право към договорни задължения (Рим I)1 по отношение на действието спрямо трети лица при многократно прехвърляне на вземания?

При утвърдителен отговор на първия въпрос: от кое право се урежда в този случай действието спрямо трети лица?

При отрицателен отговор на първия въпрос: прилага ли се разпоредбата по аналогия?

При утвърдителен отговор на третия въпрос: от кое право се урежда в този случай действието спрямо трети лица?

____________

1 ОВ L 177, 2008 г., стр. 6.