Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Saarländischee Oberlandesgericht (Niemcy) w dniu 23 sierpnia 2018 r. – BGL BNP Paribas SA / TeamBank AG Nürnberg

(Sprawa C-548/18)

Język postępowania: niemiecki

Sąd odsyłający

Saarländisches Oberlandesgericht

Strony w postępowaniu głównym

Strona wnosząca apelację: BGL BNP Paribas SA

Druga strona postępowania apelacyjnego: TeamBank AG Nürnberg

Pytania prejudycjalne

Czy art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I)1 znajduje zastosowanie do skutków wielokrotnego przelewu wierzytelności wobec osób trzecich?

W razie udzielenia odpowiedzi twierdzącej na pytanie pierwsze: jakiemu prawu podlegają w takim przypadku skutki wobec osób trzecich?

W razie udzielenia odpowiedzi przeczącej na pytanie pierwsze: czy przepis ten znajduje odpowiednie zastosowanie?

W razie udzielenia odpowiedzi twierdzącej na pytanie trzecie: Jakiemu prawu podlegają w takim przypadku skutki wobec osób trzecich?

____________

1 Dz.U. 2008, L 177, s. 6.