Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Saarländisches Oberlandesgericht (Nemecko) 23. augusta 2018 – BGL BNP Paribas SA/TeamBank AG Nürnberg

(vec C-548/18)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Saarländisches Oberlandesgericht

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalovaná a odvolateľka: BGL BNP Paribas SA

Žalobkyňa a žalovaná v odvolacom konaní: TeamBank AG Nürnberg

Prejudiciálne otázky

Má sa článok 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (nariadenie Rím I)1 uplatniť na účinky viacnásobného postúpenia na tretie strany?

V prípade kladnej odpovede na prvú otázku: Akému právu podliehajú v tomto prípade účinky na tretie strany?

V prípade zápornej odpovede na prvú otázku: Uplatňuje sa toto ustanovenie primeraným spôsobom?

V prípade kladnej odpovede na tretiu otázku: Akému právu podliehajú v tomto prípade účinky na tretie strany?

____________

1 Ú. v. EÚ L 177, 2008, s. 6.