Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Saarländischen Oberlandesgericht (Tyskland) den 23 augusti 2018 – BGL BNP Paribas SA mot TeamBank AG Nürnberg

(Mål C-548/18)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Saarländischen Oberlandesgericht

Parter i det nationella målet

Klagande: BGL BNP Paribas SA

Motpart: TeamBank AG Nürnberg

Tolkningsfrågor

Är artikel 14 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 593/2008 av den 17 juni 2008 om tillämplig lag för avtalsförpliktelser (Rom I)1 tillämplig på rättsverkan gentemot tredje man i situationer när det föreligger flera överlåtelser?

Om den första frågan ska besvaras jakande:     Vilken lag ska i en sådan situation vara tillämplig på rättsverkan gentemot tredje man?

Om den första frågan ska besvaras nekande: Är bestämmelsen analogt tillämplig?

Om den tredje frågan ska besvaras jakande:     Vilken lag ska i en sådan situation vara tillämplig på rättsverkan gentemot tredje man?

____________

1 EUT L 177, 2008, s. 6.