Language of document :

Преюдициално запитване от Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia (Италия), постъпило на 6 септември 2018 г. — Société Générale S.A./Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale Lombardia Ufficio Contenzioso

(Дело C-565/18)

Език на производството: италиански

Запитваща юрисдикция

Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia

Страни в главното производство

Жалбоподател: Société Générale S.A.

Ответник: Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale Lombardia Ufficio Contenzioso

Преюдициален въпрос

Допускат ли членове 18 ДФЕС, 56 ДФЕС и 63 ДФЕС национална правна уредба, която прилага върху финансовите сделки, независимо от държавата на местопребиваване на финансовите оператори и на посредника, данък, с който се облагат страните по сделката и който е фиксирана сума, нарастваща с траншове от стойността на сделките и варираща в зависимост от вида на търгувания инструмент и стойността на договора, и който се дължи в зависимост от факта, че предмет на облагаемите сделки е търговия с дериват, който има за основа ценна книга, издадена от дружество, местно лице за държавата, въвела същия данък?

____________