Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia (Taliansko) 6. septembra 2018 – Société Générale S.A./Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale Lombardia Ufficio Contenzioso

(vec C-565/18)

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľka: Société Générale S.A.

Odporkyňa: Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale Lombardia Ufficio Contenzioso

Prejudiciálna otázka

Bránia články 18, 56 a 63 ZFEÚ vnútroštátnej úprave, ktorá uplatňuje daň z finančných transakcií bez ohľadu na to, v ktorom štáte sú usadené finančné subjekty a sprostredkovateľ, ktorá zaťažuje zmluvné strany transakcie vo výške pevne stanovenej sumy zvyšujúcej sa podľa cenového rozpätia obchodovania a variabilnej podľa typu obchodovaného nástroja a hodnoty zmluvy, ktorá sa má platiť na základe skutočnosti, že predmetom zdanených transakcií je obchodovanie s derivátom, ktorého podkladom je cenný papier emitovaný spoločnosťou usadenou v štáte, ktorý zaviedol túto daň?

____________