Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia (Italien) den 6 september 2018 – Société Générale S.A. mot Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale Lombardia Ufficio Contenzioso

(Mål C-565/18)

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia

Parter i det nationella målet

Klagande: Société Générale S.A.

Motpart: Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale Lombardia Ufficio Contenzioso

Tolkningsfråga

Utgör artiklarna 18 FEUF, 56 FEUF och 63 FEUF hinder för en nationell bestämmelse enligt vilken det på finansiella transaktioner, oavsett i vilken stat de finansiella aktörerna och mellanhanden är hemmahörande, tillämpas en skatt som ska erläggas av transaktionens avtalsparter och motsvarar ett fast belopp som ökar på grundval av transaktionens värdeintervall och varierar utifrån arten av det överlåtna instrumentet och avtalets värde och som tillämpas därför att de beskattade transaktionerna avser handel med ett derivat baserat på ett värdepapper emitterat av ett bolag som är hemmahörande i den stat som har infört skatten?

____________