Language of document :

Преюдициално запитване от Landgericht Hamburg (Германия), постъпило на 31 август 2018 г. — Eurowings GmbH/JJ и KI

(Дело C-557/18)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Landgericht Hamburg

Страни в главното производство

Жалбоподател: Eurowings GmbH

Ответници: JJ, KI

Преюдициален въпрос

Следва ли, при изчисляване на обезщетението по член 7 от Регламент (ЕО) № 261/20041 , да се взема предвид общото разстояние на полета и когато пътникът достига крайния пункт на пристигане със закъснение от три часа или повече поради закъснение/отмяна на свързващия полет, при положение че първият полет е пристигнал по разписание, двата полета са изпълнени от различни въздушни превозвачи и резервацията е потвърдена от туроператор, който е комбинирал полетите за клиента си?

____________

1 Регламент (ЕО) № 261/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 година относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети, и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 295/91 (ОВ L 46, 2004 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 7, том 12, стр. 218).