Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Landgericht Hamburg (Tyskland) den 31. august 2018 – Eurowings GmbH mod JJ og KI

(Sag C-557/18)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Landgericht Hamburg

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Eurowings GmbH

Sagsøgt: JJ og KI

Præjudicielt spørgsmål

Lægges den samlede flyvestrækning også til grund ved beregningen af retten til kompensation i henhold til artikel 7 i forordning (EF) nr. 261/2004 1 , når en passager som følge af en forsinkelse/aflysning af en tilsluttet flyforbindelse først ankommer til det endelige bestemmelsessted med en forsinkelse på tre timer eller mere, men hvor den første flyvning foregik efter tidsplanen, de to flyvninger blev udført af forskellige luftfartsselskaber, og reservationsbekræftelsen blev foretaget af en rejsearrangør, der havde sammensat flyvningerne for sin kunde?

____________

1     Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 261/2004 af 11.2.2004 om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 295/91 (EUT 2004, L 46, s. 1).