Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 31. augustā iesniedza Landgericht Hamburg (Vācija) – Eurowing  GmbH/JJ un KI

(Lieta C-557/18)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Landgericht Hamburg

Pamatlietas puses

Prasītāja: Eurowings GmbH

Atbildētāji: JJ, KI

Prejudiciālais jautājums

Vai, lai noteiktu tiesības saņemt kompensāciju atbilstoši Regulas (EK) Nr. 261/2004 1 7. pantam, kopējo lidojuma maršrutu ņem vērā arī tad, ja savienoto reisu gadījumā pasažieris savu galamērķi ar trīs un vairāk stundu kavēšanos sasniedz tikai pēdējā reisa kavēšanās/atcelšanas dēļ, bet pirmais reiss bija precīzs, abus reisus veica dažādi gaisa pārvadātāji un rezervāciju apstiprināja ceļojuma rīkotājs, kas sakombinēja lidojumus savam klientam?

____________

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 261/2004 (2004. gada 11. februāris), ar ko paredz kopīgus noteikumus par kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos un ar ko atceļ Regulu (EEK) Nr. 295/91, OV 2004, L 46, 1. lpp.