Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landgericht Hamburg (Nemecko) 31. augusta 2018 – Eurowings GmbH/JJ a KI

(vec C-557/18)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Landgericht Hamburg

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Eurowings GmbH

Žalovaní: JJ, KI

Prejudiciálna otázka

Je pri výpočte práva na náhradu podľa článku 7 nariadenia (ES) č. 261/20041 základom celková dráha letu aj vtedy, ak má cestujúci v cieľovom mieste meškanie tri hodiny alebo viac až v dôsledku meškania/zrušenia nadväzujúceho leteckého spojenia, pričom prvý let bol presný, oba lety boli vykonané rôznymi leteckými dopravcami a potvrdenie rezervácie urobila cestovná kancelária, ktorá zostavila lety pre svojho zákazníka?

____________

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 z 11. februára 2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 295/91, Ú. v. EÚ L 46, 2004, s. 1; Mim. vyd. 07/008, s. 10.