Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Landgericht Hamburg (Tyskland) den 31 augusti 2018 – Eurowings GmbH mot JJ och KI

(Mål C-557/18)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Landgericht Hamburg

Parter i det nationella målet

Svarande i första instans och klagande i andra instans: Eurowings GmbH

Kärande i första instans och motpart i andra instans: JJ och KI

Tolkningsfrågan

Ska den totala flygsträckan även beaktas vid beräkningen av kompensation enligt artikel 7 i förordning (EG) nr 261/20041 när en passagerare, på grund av en försening eller inställd flygning av den anslutande flygningen, orsakas en försening på tre timmar eller mer till den slutliga bestämmelseorten, varvid matarflyget ankom enligt tidtabell, men båda flygningarna utförts av olika lufttrafikföretag och bokningsbekräftelsen gjorts genom en researrangör som har sammanställt flygningarna för sina kunder?

____________

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 261/2004 av den 11 februari 2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar och om upphävande av förordning (EEG) nr 295/91 (EGT L 46, 2004, s. 1).