Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 2. kolovoza 2018. uputio Corte suprema di cassazione (Italija) – NH protiv Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI - Rete Lenford

(predmet C-507/18)

Jezik postupka: talijanski

Sud koji je uputio zahtjev

Corte suprema di cassazione

Stranke glavnog postupka

Žalitelj: NH

Druga stranka u postupku: Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI - Rete Lenford

Prethodna pitanja

Treba li članak 9. Direktive br. 2000/78/EZ1 tumačiti na način da se udruženje, koje čine odvjetnici specijalizirani za pravnu zaštitu određene kategorije subjekata drugačije spolne orijentacije pred sudom i koje je u svojem statutu navelo da je njegov cilj promicanje kulture i poštovanje prava te kategorije subjekata, automatski smatra nositeljem kolektivnog interesa i neprofitnim udruženjem koje ima aktivnu procesnu legitimaciju za pokretanje postupka pred sudom, uključujući i postupka za naknadu štete zbog činjenica za koje se smatra da su diskriminatorne za navedenu kategoriju subjekata?

Je li izjava kojom se izražava misao protiv kategorije homoseksualnih osoba, kojom je intervjuirana osoba u intervjuu danom tijekom zabavne radio emisije izjavila da nikada ne bi zaposlila niti surađivala sa takvim osobama u svojem odvjetničkom uredu, iako ta osoba trenutačno uopće nije raspisala natječaj za posao niti je to planirala učiniti, obuhvaćena područjem primjene zaštite protiv diskriminacije predviđene Direktivom br. 2000/78/EZ, u skladu s točnim tumačenjem njezinih članaka 2. i 3.?

____________

1     Direktiva Vijeća 2000/78/EZ od 27. studenoga 2000. o uspostavi općeg okvira za jednako postupanje pri zapošljavanju i obavljanju zanimanja (SL 2000., L 303, str. 16.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 1., str. 69.)