Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Corte suprema di cassazione (Taliansko) 2. augusta 2018 – NH/Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI – Rete Lenford

(vec C-507/18)

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Corte suprema di cassazione

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľ: NH

Odporkyňa: Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI – Rete Lenford

Prejudiciálne otázky

Má sa článok 9 smernice 2000/78/ES1 vykladať v tom zmysle, že sa združenie zložené z advokátov špecializujúcich sa na právnu ochranu kategórie osôb s odlišnou sexuálnou orientáciou, ktoré v stanovách uvádza ciel podpory kultúry a dodržiavania práva tejto kategórie osôb, automaticky stane nositeľom kolektívneho záujmu a neziskovo zameraným združením, ktoré je oprávnené podať žalobu, aj návrh na náhradu škody v prípade existencie skutočností, ktoré sú považované za diskriminačné pre uvedenú kategóriu?

Patrí do rozsahu pôsobnosti antidiskriminačnej ochrany stanovenej v smernici 2000/78/ES podľa správneho výkladu jej článkov 2 a 3 prejav názoru proti homosexuálnym osobám vyjadrený v zábavnej rozhlasovej relácií, ktorým respondent vyhlásil, že by nikdy nezamestnal a nenadviazal vo svojej advokátskej kancelárii spoluprácu s takýmito osobami, hoci v danom čase u respondenta neprebiehalo žiadne výberové konanie a ani ho neplánoval?

____________

1 Smernica Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní (Ú. v. ES L 303, 2000, s. 16).