Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Corte suprema di cassazione (Italien) den 2 augusti 2018 – NH mot Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI - Rete Lenford

(Mål C-507/18)

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Corte suprema di cassazione

Parter i det nationella målet

Klagande: NH

Motpart: Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI - Rete Lenford

Tolkningsfrågor

Ska artikel 9 i direktiv 2000/78/EG1 tolkas så, att en förening som består av advokater specialiserade på det rättsliga skyddet för en grupp personer med olika sexuella läggningar, och som enligt stadgarna har till syfte att främja gruppens kultur och respekten för gruppens rättigheter, automatiskt anses ha ett kollektivt intresse och vara en icke-vinstdrivande förening som har talerätt, även med avseende på ett skadeståndsyrkande, när det föreligger omständigheter som anses vara diskriminerande för denna grupp?

Ska tillämpningsområdet för det skydd mot diskriminering som föreskrivs i direktiv 2000/78/EG, enligt en korrekt tolkning av artiklarna 2 och 3 i nämnda direktiv, anses omfatta en åsiktsyttring mot gruppen med homosexuella personer, varigenom den tillfrågade i en intervju som sändes i ett underhållningsprogram på radio uppgav att vederbörande aldrig skulle anställa eller vilja samarbeta med sådana personer vid sin byrå, även om något rekryteringsförfarande inte alls var aktuellt eller planerades av vederbörande?

____________

1 Rådets direktiv 2000/78/EG av den 27 november 2000 om inrättande av en allmän ram för likabehandling i arbetslivet (EGT L 303, 2000, s. 16).