Language of document :

A Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Olaszország) által 2018. augusztus 6-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Pegaso Srl Servizi Fiduciari és társai kontra Poste Tutela SpA

(C-521/18. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Az alapeljárás felei

Felperesek: Pegaso Srl Servizi Fiduciari, Sistemi di Sicurezza Srl, YW

Alperes: Poste Tutela SpA

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

A Poste Italiane s.p.a. társaság a korábban ismertetett jellemzők alapján a 2016. évi 50. sz. d.lgs. 3. cikke (1) bekezdésének d) pontja, valamint a vonatkozó (2014/23/EU,1 2014/24/EU2 és 2014/25/EU3 ) közösségi irányelv értelmében vett közjogi intézménynek minősül-e?

A fenti minősítés a 100%-os tulajdonban lévő Poste Tutela s.p.a. társaságra is vonatkozik-e, amely ugyanakkor a Poste Italiane s.p.a. társaságba való beolvadás alatt áll, figyelemmel a 2014/23/EU irányelvnek a kontrollált jogi személyekre vonatkozó (46) preambulumbekezdésére (lásd még ebben az értelemben: az Európai Unió Bírósága negyedik tanácsának 2017. október 5-i határozata, C-567/15: az állam által ellenőrzött társaságokra vonatkozó versenyeztetési kötelezettség; Cons. Stato, sez. VI [államtanács, VI. tanács] 2011. november 24-i 6211. sz. ítélete)?

E társaságok csak olyan közbeszerzési szerződések odaítélése esetén kötelesek-e a közbeszerzési eljárás lefolytatására, amelyek a közszolgáltató ajánlatkérő által a különös ágazatokban folytatott tevékenységekkel kapcsolatosak a 2014/25/EU irányelv alapján mint olyan ajánlatkérők amelyek a közjogi intézmény jelleget úgy kell tekinteni, hogy azt a közbeszerzési törvénykönyv II. részében foglalt szabályok tartalmazzák, bár teljes szerződéskötési autonómiával rendelkeznek – és amelyekre kizárólagosan magánjogi szabályok vonatkoznak – a nem az ezen ágazatokhoz tartozó szerződéses tevékenységek tekintetében, figyelemmel a 2014/23/EU irányelv (21) preambulumbekezdésében és 16. cikkében foglalt elvekre?

E társaságok a különös ágazatokra jellemző területen kívülinek tekintendő szerződések esetében – amennyiben megfelelnek a közjogi intézmény kritériumainak – továbbra is az általános 2014/24/EU irányelv (és így a közbeszerzési szerződésekre vonatkozó szabályok) hatálya alatt maradnak-e, még akkor is, ha azok az alapításuk óta bekövetkezett változások okán elsődlegesen vállalkozási jellegű tevékenységet folytatnak, versenykörülmények között?

Egyebekben olyan hivatalok esetén, ahol vegyesen folytatnak az egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó tevékenységet és e szolgáltatáson kívül álló tevékenységet, a különös közérdekű szolgáltatáshoz viszonyított funkcionalitás kizárható-e mind a rendes mind a rendkívüli karbantartás tekintetében, a takarításhoz, a berendezéshez, valamint a portai és felügyeleti tevékenységhez kapcsolódó szerződések esetén?

Végezetül amennyiben elfogadható a Poste Italiane s.p.a. álláspontja, ellentétes-e az ajánlattevők bizalma védelmének megszilárdult elvével az, hogy a közbeszerzési eljárás meghirdetése – az átláthatóságnak és az egyenlő bánásmódnak a közbeszerzési szerződésekről szóló törvénykönyv által szabályozott valamennyi biztosítékának körébe nem tartozó – saját döntésre vezethető vissza, amelyet további erre vonatkozó értesítés nélkül megfelelően tettek közzé az Olasz Köztársaság és az Európai Unió Hivatalos Lapjában?

____________

1 A koncessziós szerződésekről szóló, 2014. február 26 i 2014/23/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2014. L 94., 1. o.)

2 A közbeszerzésről és a 2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. február 26 i 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2014. L 94., 65. o.)

3 A vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő ajánlatkérők beszerzéseiről és a 2004/17/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. február 26 i 2014/25/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2014. L 94., 243. o.)