Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italië) op 6 augustus 2018 – Pegaso Srl Servizi Fiduciari, Sistemi di Sicurezza Srl, YW / Poste Tutela SpA

(Zaak C-521/18)

Procestaal: Italiaans

Verwijzende rechter

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partijen: Pegaso Srl Servizi Fiduciari, Sistemi di Sicurezza Srl, YW

Verwerende partij: Poste Tutela SpA

Prejudiciële vragen

Moet de vennootschap Poste Italiane s.p.a., op basis van de hierboven geschetste kenmerken, gekwalificeerd worden als een ‚publiekrechtelijke instelling‘ in de zin van artikel 3, lid 1, onder d), van [decreto legislativo] nr. 50 van 2016 en van de desbetreffende richtlijnen van de Europese Unie (richtlijnen 2014/23/EU1 , 2014/24/EU2 en 2014/25/EU3 )?

Is die kwalificatie ook uit te breiden tot de 100 %-dochteronderneming Poste Tutela s.p.a., die overigens met Poste Italiane s.p.a. aan het fuseren is, wanneer rekening wordt gehouden met overweging 46 van richtlijn 2014/23/EU over de gecontroleerde rechtspersonen [zie ook in die zin arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie (Vierde kamer) van 5 oktober 2017, [LitSpecMet] (C-567/15, EU:C:2017:736) - verplichting tot het uitschrijven van een aanbestedingsprocedure voor de dochterondernemingen van een overheidsdienst, en uitspraak nr. 6211 van de Consiglio di Stato, Zesde kamer, van 24 november 2011)?

Dienen genoemde vennootschappen, op grond van richtlijn 2014/25/EU, als aanbestedende instellingen, die ook volgens de regels van deel II van de Codice degli appalti geacht worden een publiekrechtelijke instelling te zijn, uitsluitend voor de gunning van opdrachten die verband houden met de in de bijzondere sectoren uitgevoerde activiteiten, aanbestedingsprocedures uit te schrijven, terwijl voor het sluiten van contracten die geen verband houden met genoemde sectoren, volledige onderhandelingsvrijheid bestaat - en uitsluitend de regels voor de privésector gelden - gelet op de in overweging 21 en artikel 16 van richtlijn 2014/23/EU voorgeschreven beginselen?

Blijven diezelfde vennootschappen, wanneer ze voldoen aan de eisen die gelden voor publiekrechtelijke instellingen, voor contracten die geen verband houden met activiteiten die eigen zijn aan de bijzondere sectoren, daarentegen onderworpen aan de algemene richtlijn 2014/24/EU (en dus aan de regels inzake procedures met een oproep tot mededinging), ook wanneer ze - vergeleken met het tijdstip van hun oprichting - geleidelijk aan in hoofdzaak bedrijfsmatige activiteiten zijn gaan uitvoeren en blootstaan aan concurrentie?

Kan voor bedrijven waar op gemengde basis zowel activiteiten die samenhangen met algemene dienstverlening worden verricht als activiteiten die daarbuiten vallen, het begrip functionaliteit, met betrekking tot een dienst die specifiek het algemeen belang dient, in elk geval buiten beschouwing worden gelaten voor contracten die betrekking hebben op zowel regulier als bijzonder onderhoud, schoonmaak, meubilair en de portiers- en bewakingsdiensten van de bedrijven zelf?

Moet ten slotte, wanneer kan worden ingestemd met het standpunt van Poste Italiane s.p.a., het op eigen initiatief en zonder wettelijke verplichting uitschrijven van een aanbestedingsprocedure - waarvoor niet alle in de Codice degli appalti geregelde waarborgen van transparantie en gelijke behandeling gelden - die op de voorgeschreven wijze zonder enige nadere toelichting bekendgemaakt is in de Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana en in het Publicatieblad van de Europese Unie, geacht worden in strijd te zijn met het algemeen aanvaarde beginsel van het gewettigd vertrouwen dat de deelnemers aan de aanbesteding mogen hebben?

____________

1     Richtlijn 2014/23/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van concessieovereenkomsten (PB 2014, L 94, blz. 1).

2     Richtlijn 2014/24/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten en tot intrekking van richtlijn 2004/18/EG (PB 2014, L 94, blz. 65).

3     Richtlijn 2014/25/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten en houdende intrekking van richtlijn 2004/17/EG (PB 2014, L 94, blz. 243).