Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italija) 6. avgusta 2018 – Pegaso Srl Servizi Fiduciari in drugi/Poste Tutela SpA

(Zadeva C-521/18)

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeče stranke: Pegaso Srl Servizi Fiduciari, Sistemi di Sicurezza Srl, YW

Tožena stranka: Poste Tutela SpA

Vprašanja za predhodno odločanje

Ali je treba družbo Poste Italiane s.p.a. na podlagi zgoraj navedenih značilnosti opredeliti kot „osebo javnega prava“ v smislu člena 3(1)(d) zakonske uredbe št. 50 iz leta 2016 in referenčnih direktiv Skupnosti (2014/23/EU1 , 2014/24/EU2 in 2014/25/EU3 )?

Ali se zgoraj navedena opredelitev razširi tudi na družbo v 100 odstotni lasti, Poste Tutela s.p.a., katere združitev s prvo je bila poleg tega že odločena, ob upoštevanju uvodne izjave 46 Direktive 2014/23/EU v zvezi z odvisnimi pravnimi osebami (prim. glede tega tudi sodbo Sodišča EU, četrti senat, z dne 5. oktobra 2017, št. 567: obvezen razpis za odvisne družbe javne uprave; sodbo Consiglio di Stato (državni svet), četrti senat, 24. novembra 2011, št. 6211)?

Ali morata navedeni družbi izvajati postopke javnega naročanja samo za dodelitev naročil, povezanih z dejavnostmi, ki se izvajajo v posebnih sektorjih na podlagi Direktive 2014/25/EU, kot naročnika, za katera bi se morala sama narava oseb javnega prava šteti kot zajeta s pravili iz dela II zakonika o javnih naročilih, pri čemer imata polno pogajalsko avtonomijo – in izključno predpisi zasebnega prava – za pogodbeno dejavnost, ki ne spada v navedene sektorje, ob upoštevanju načel, določenih v uvodni izjavi 21 in členu 16 Direktive 2014/23/EU?

Ali se za isti družbi za pogodbe, ki se ne štejejo v navedeni okvir, lasten posebnim sektorjem, še naprej uporabljajo – če so izpolnjene zahteve za osebo javnega prava – določbe splošne Direktive 2014/24/EU (in torej pravila o javnem naročanju), tudi če opravljata – sicer ne ob ustanovitvi, ampak pozneje – dejavnost, ki je predvsem podjetniško naravnana in v sistemu konkurence?

Ali se v primeru, da obstajajo oddelki, v katerih se mešano izvajajo dejavnosti, ki so del univerzalne storitve, in dejavnosti, ki niso, lahko šteje, da je pojem povezanosti – s storitvijo v posebnem javnem interesu – izključen za pogodbe za redno in izredno vzdrževanje, čiščenje, opremo ter storitve vratarske službe in varovanja prostorov?

Ali je nazadnje – če bi se štelo, da se je mogoče strinjati s stališčem družbe Poste Italiane s.p.a. – treba šteti, da je v nasprotju z uveljavljenim načelom varstva legitimnih pričakovanj sodelujočih na razpisu, če se postopek javnega naročanja organizira, ne da bi za to obstajala zakonska obveznost in torej ne da bi zanj veljala vsa jamstva za preglednost in enako obravnavo, ki jih določa zakonik o javnih naročilih, ter je ustrezno objavljen brez dodatnih opozoril glede tega v uradnem listu Italijanske republike in v uradnem listu Evropske unije?

____________

1     Direktiva 2014/23/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o podeljevanju koncesijskih pogodb (UL L 94, str. 1).

2     Direktiva 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju in razveljavitvi Direktive 2004/18/ES (UL L 94, str. 65).

3     Direktiva 2014/25/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju naročnikov, ki opravljajo dejavnosti v vodnem, energetskem in prometnem sektorju ter sektorju poštnih storitev ter o razveljavitvi Direktive 2004/17/ES (UL L 94, str. 243).