Language of document :

Преюдициално запитване от Consiglio di Stato (Италия), постъпило на 11 септември 2018 г. — Caseificio Cirigliana Srl и др./Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali и др.

(Дело C-569/18)

Език на производството: италиански

Запитваща юрисдикция

Consiglio di Stato

Страни в главното производство

Жалбоподатели: Caseificio Cirigliana Srl, Mail Srl, Sorì Italia Srl

Ответници: Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute

Преюдициален въпрос

Трябва ли членове 3 ДФЕС, 26 ДФЕС, 32 ДФЕС, 40 ДФЕС и 41 ДФЕС и членове 1, 3, 4, 5 и 7 от Регламент (ЕС) № 1151/20121 относно въвеждането на правна уредба на защитените наименования за произход, които налагат на държавите членки да гарантират свободната конкуренция на стоки в рамките на Европейския съюз или защитата на режимите за качество, за да поддържат по-необлагодетелстваните селскостопански райони, да се тълкуват в смисъл, че не допускат установяването в националното право (член 4 от Декрет-закон № 91 от 24 юни 2014 г., преобразуван със закон № 116 от 11 август 2014 г.) на ограничение на извършването на дейността по производство на моцарела със ЗНП „mozzarella di bufala Campana“ само в обекти, предназначени изключително за такова производство, и в които е забранено държането и съхраняването на мляко с произход от стопанства, които не са включени в системата за контрол на ЗНП „mozzarella di bufala Campana“?

____________

1 Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 година относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (ОВ L 343, 2012 г., стр. 1 и поправка в OB L 55, 2013 г., стр. 27).