Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Consiglio di Stato (Italia) on esittänyt 11.9.2018 – Caseificio Cirigliana Srl ym. v. Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali ym.

(asia C-569/18)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Consiglio di Stato

Pääasian asianosaiset

Valittajat: Caseificio Cirigliana Srl, Mail Srl ja Sorì Italia Srl

Vastapuolet: Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, Presidenza del Consiglio dei Ministri ja Ministero della Salute

Ennakkoratkaisukysymys

Onko SEUT 3, 26, 32, 40 ja 41 artiklaa ja suojattuja alkuperänimityksiä koskevia sääntöjä sisältäviä asetuksen (EU) N:o 1151/20121 1, 3, 4, 5 ja 7 artiklaa, joissa jäsenvaltiot velvoitetaan takamaan sekä tuotteiden vapaa kilpailu Euroopan unionissa että laatujärjestelmien suoja epäsuotuisten maatalousalueiden tukemiseksi, tulkittava siten, että ne ovat esteenä sille, että kansallisessa oikeudessa (24.6.2014 annetun asetuksen nro 91 4 §, sellaisena kuin asetus on muutettu laiksi 11.8.2014 annetulla lailla nro 116) rajoitetaan Mozzarella di Bufala Campanan (SAN) tuotantoa siten, että sen on tapahduttava tähän tuotantoon yksinomaisesti tarkoitetuissa laitoksissa, joissa on kiellettyä pitää ja varastoida maitoa, joka on peräisin karjatiloilta, jotka eivät kuulu Mozzarella di Bufala Campanan suojatun alkuperänimityksen valvontajärjestelmään?

____________

1 Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä 21.11.2012 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1151/2012 (EUVL 2012, L 343, s. 1).