Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 11. septembrī iesniedza Consiglio di Stato (Itālija) – Caseificio Cirigliana Srl u.c./Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali u.c.

(Lieta C-569/18)

Tiesvedības valoda – itāļu

Iesniedzējtiesa

Consiglio di Stato

Pamatlietas puses

Prasītājas pirmajā instancē un apelācijas sūdzības iesniedzējas šajā tiesvedībā: Caseificio Cirigliana Srl, Mail Srl, Sorì Italia Srl

Atbildētājas pirmajā instancē un atbildētājas šajā apelācijas tiesvedībā: Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute

Prejudiciālais jautājums

Vai LESD 3., 26., 32., 40. un 41. pants un Regulas 1151/2012/ES 1 1., 3., 4., 5. un 7. pants par aizsargāto cilmes vietas nosaukumu regulējumu, kas nosaka dalībvalstīm pienākumu nodrošināt gan produktu brīvu konkurenci Eiropas Savienības iekšienē, gan kvalitātes shēmu aizsardzību, lai atbalstītu mazāk labvēlīgos apgabalus, ir jāinterpretē tādējādi, ka tie liedz saskaņā ar valsts tiesībām (4. pantu 2014. gada 24. jūnija Dekrētlikumā Nr. 91, kas pārveidots par 2014. gada 11. augusta Likumu Nr. 116) noteikt ierobežojumu mozzarella di bufala Campana ACVN ražošanas darbībai, kam jānotiek tikai šai ražošanai speciāli paredzētās ražotnēs, un kurās turklāt ir aizliegts turēt un uzglabāt pienu no lopaudzētavām, kas nav iekļautas mozzarella di bufala Campana ACVN kontroles sistēmā?

____________

1     Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1151/2012 (2012. gada 21. novembris) par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām (OV 2012, L 343, 1. lpp.).