Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio di Stato (Włochy) w dniu 11 września 2018 r. – Caseificio Cirigliana Srl i in. / Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali i in.

(Sprawa C-569/18)

Język postępowania: włoski

Sąd odsyłający

Consiglio di Stato

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca w pierwszej instancji i wnosząca odwołanie: Caseificio Cirigliana Srl, Mail Srl, Sorì Italia Srl

Strona przeciwna w pierwszej instancji i druga strona postępowania: Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute

Pytanie prejudycjalne

Czy art. 3, 26, 32, 40-41 TFUE i art. 1, 3–5 i 7 rozporządzenia 1151/2012/UE1 , wprowadzającego przepisy dotyczące chronionych nazw pochodzenia (ChNP), które zobowiązują państwa członkowskie do zapewnienia zarówno wolnej konkurencji produktów w Unii Europejskiej, jak i ochrony systemów jakości w celu wsparcia obszarów rolnych o niekorzystnych warunkach gospodarowania, należy interpretować w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie, aby na mocy prawa krajowego [art. 4 decreto legge (dekretu z mocą ustawy) nr 91 z dnia 24 czerwca 2014 r., zastąpionego ustawą nr 116 z dnia 11 sierpnia 2014 r.] zostało ustanowione ograniczenie działalności produkcyjnej sera Mozzarella di Bufala Campana ChNP, która ma być prowadzona w zakładach przeznaczonych wyłącznie do tej produkcji i w których zakazane jest posiadanie oraz przechowywanie mleka z gospodarstw nieobjętych systemem kontroli sera Mozzarella di Bufala Campana ChNP?

____________

1     Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (Dz.U. 2012, L 343, s. 1).