Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Consiglio di Stato (Taliansko) 11. septembra 2018 – Caseificio Cirigliana Srl a i./Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali a i.

(vec C-569/18)

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Consiglio di Stat

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyne na prvom stupni a terajšie odvolateľky: Caseificio Cirigliana Srl, Mail Srl, Sorì Italia Srl

Žalovaní na prvom stupni a terajší odporcovia: Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute

Prejudiciálna otázka

Majú sa články 3, 26, 32, 40 a 41 ZFEÚ a články 1, 3, 4, 5 a 7 nariadenia 1151/2012/EÚ1 , ktoré stanovujú právnu úpravu týkajúcu sa chráneného označenia pôvodu, ukladajúce členským štátom povinnosť zabezpečiť slobodnú hospodársku súťaž výrobkov v rámci Európskej únie a ochranu systémov kvality na podporu znevýhodnených hospodárskych oblastí vykladať v tom zmysle, že bránia tomu, aby sa podľa vnútroštátnej úpravy (článku 4 zákonného dekrétu č. 91 z 24. júna 2014, tak ako bol zmenený na zákon č. 116 z 11 augusta 2014) stanovilo obmedzenie činnosti výroby syra mozzarella di bufala Campana CHOP, ktorá sa musí vykonávať výlučne v závodoch určených na takúto výrobu a v ktorých je zakázané umiestniť a skladovať mlieko pochádzajúce z chovov nezaradených do systému kontroly CHOP syra mozzarella di bufala Campana?

____________

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 z 21. novembra 2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny (Ú. v. EÚ L 343, 2012, s. 1).