Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Consiglio di Stato (Italija) 11. septembra 2018 – Caseificio Cirigliana Srl in drugi/Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali in drugi

(Zadeva C-569/18)

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Consiglio di Stato

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeče stranke: Caseificio Cirigliana Srl, Mail Srl, Sorì Italia Srl

Tožene stranke: Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba določbe členov 3, 26, 32, 40 in 41 PDEU ter členov 1, 3, 4, 5 in 7 Uredbe (EU) št. 1151/20121 v zvezi z ureditvijo zaščitenih označb porekla, ki državam članicam nalagajo tako odgovornost za zagotavljanje svobodne konkurence med proizvodi znotraj Evropske unije kot tudi odgovornost za zaščito shem kakovosti v podporo kmetijskim območjem z omejenimi možnostmi, razlagati tako, da nasprotujejo temu, da nacionalno pravo (člen 4 uredbe-zakona št. 91 z dne 24. junija 2014, kakor je bila spremenjena in preoblikovana v zakon št. 116 z dne 11. avgusta 2014) določa omejitev dejavnosti proizvodnje sira Mozzarella di Bufala Campana (ZOP), ki mora potekati zgolj v obratih, namenjenih izključno proizvodnji navedenega živila, v katerih sta prepovedani hramba in skladiščenje mleka iz obratov mlečne reje, ki niso vključeni v sistem nadzora, ki se izvaja nad ZOP Mozzarella di Bufala Campana?

____________

1     Uredba (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 2012 o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil (UL L 343, str. 1)