Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Consiglio di Stato (Italien) den 11 september 2018 – Caseificio Cirigliana Srl m.fl. mot Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali m.fl.

(Mål C-569/18)

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Consiglio di Stato

Parter i det nationella målet

Klagande: Caseificio Cirigliana Srl, Mail Srl, Sorì Italia Srl

Motpart: Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute

Tolkningsfråga

Ska artiklarna 3 FEUF, 26 FEUF, 32 FEUF, 40 FEUF och 41 FEUF samt artiklarna 1, 3, 4, 5 och 7 i förordning (EU) nr 1151/20121 om regler för skyddade ursprungsbeteckningar, enligt vilka medlemsstaterna ska säkerställa både den fria konkurrensen för produkter inom Europeiska unionen och skyddet av kvalitetsordningar för att stödja mindre gynnade jordbruksområden, tolkas på så sätt att de utgör hinder för att det i den nationella rätten (artikel 4 i lagdekret nr 91 av den 24 juni 2014, som har omvandlats till lag nr 116 av den 11 augusti 2014) fastställs en begränsning för produktionen av Mozzarella di Bufala Campana (SUB) som innebär att produktionen endast får ske i därför avsedda anläggningar, där det är förbjudet att inneha och lagra mjölk från gårdar som inte omfattas av kontrollsystemet för Mozzarella di Bufala Campana (SUB)?

____________

1     Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 av den 21 november 2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel (EUT L 343, 14.12.2012, s. 1).