Language of document :

Преюдициално запитване от Consiglio di Stato (Италия), постъпило на 29 август 2018 г. — Indaco Service Soc. coop. sociale, Coop. sociale il Melograno/Ufficio Territoriale del Governo Taranto

(Дело C-552/18)

Език на производството: италиански

Запитваща юрисдикция

Consiglio di Stato

Страни в главното производство

Жалбоподатели: Indaco Service Soc. coop. sociale, Coop. sociale il Melograno

Ответник: Ufficio Territoriale del Governo Taranto

Преюдициален въпрос

Допуска ли правото на Европейския съюз, и по-точно член 57, параграф 4 от Директива 2014/24/ЕС1 за обществените поръчки във връзка със съображение 101 от същата директива и с принципите на пропорционалност и на равно третиране, национална правна уредба като разглежданата, която определя „тежкото професионално нарушение“ като основание за задължително отстраняване на икономически оператор и предвижда, че когато професионалното нарушение е довело до предсрочно прекратяване на договор за възлагане на обществена поръчка, операторът може да бъде отстранен само ако прекратяването не бъде оспорено или бъде потвърдено със съдебно решение?

____________

1     Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година за обществените поръчки и за отмяна на Директива 2004/18/ЕО (ОВ L 94, 2014 г., стр. 65).