Language of document :

A Consiglio di Stato (Olaszország) által 2018. augusztus 29-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Indaco Service Soc. coop. sociale, Coop. sociale il Melograno kontra Ufficio Territoriale del Governo Taranto

(C-552/18. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Consiglio di Stato

Az alapeljárás felei

Felperesek: Indaco Service Soc. coop. sociale, Coop. sociale il Melograno

Alperes: Ufficio Territoriale del Governo Taranto

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Ellentétes-e az uniós joggal, különösen a közbeszerzésről szóló 2014/24/EU irányelv1 57. cikkének (4) bekezdésével, továbbá az irányelv (101) preambulumbekezdésével, valamint az arányosság és az egyenlő bánásmód elvével a szóban forgóhoz hasonló nemzeti szabályozás, amely miután a gazdasági szereplő kötelező kizárásának eseteként határozza meg a »súlyos szakmai kötelességszegést«, kimondja, hogy ha a súlyos szakmai kötelességszegés a közbeszerzési szerződés határidő előtti felmondásához vezetett, a gazdasági szereplő csak akkor zárható ki, ha a felmondást bíróság előtt nem vitatták, vagy ha azt a bíróság jogerősen helyben hagyta?

____________

1     A közbeszerzésről és a 2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. február 26-i 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2014. L 94., 65. o.; helyesbítés: HL 2015. L 275., 68. o.)