Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Consiglio di Stato (Italië) op 29 augustus 2018 – Indaco Service Soc. coop. sociale, Coop. sociale il Melograno/Ufficio Territoriale del Governo Taranto

(Zaak C-552/18)

Procestaal: Italiaans

Verwijzende rechter

Consiglio di Stato

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partijen: Indaco Service Soc. coop. sociale, Coop. sociale il Melograno

Verwerende partij: Ufficio Territoriale del Governo Taranto

Prejudiciële vraag

Staat het recht van de Europese Unie, en meer in het bijzonder artikel 57, lid 4, van richtlijn 2014/24/EU1 betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten, gelezen in samenhang met overweging 101 van deze richtlijn en met de beginselen van evenredigheid en gelijke behandeling, in de weg aan een nationale regeling als in casu aan de orde, die een „ernstige beroepsfout” noemt als grond voor verplichte uitsluiting van een ondernemer en bepaalt dat die ondernemer, indien de beroepsfout heeft geleid tot voortijdige ontbinding van een aanbestedingsovereenkomst, slechts kan worden uitgesloten indien de ontbinding niet is betwist of aan het einde van een gerechtelijke procedure is bevestigd?

____________

1     Richtlijn 2014/24/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten en tot intrekking van richtlijn 2004/18/EG (PB 2014, L 94, blz. 65).