Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Consiglio di Stato (Taliansko) 29. augusta 2018 – Indaco Service Soc. coop. sociale, Coop. sociale il Melograno/Ufficio Territoriale del Governo Taranto

(vec C-552/18)

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Consiglio di Stato

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: Indaco Service Soc. coop. sociale, Coop. sociale il Melograno

Žalovaný: Ufficio Territoriale del Governo Taranto

Prejudiciálna otázka

Bráni právo Únie, konkrétne článok 57 ods. 4 smernice 2014/24/EÚ1 o verejnom obstarávaní v spojení s odôvodnením 101 uvedenej smernice a zásadami proporcionality a rovnosti zaobchádzania, vnútroštátnej právnej úprave, ako je právna úprava dotknutá vo veci samej, ktorá v prípade povinného vylúčenia hospodárskeho subjektu z verejného obstarávania z dôvodu „závažného odborného pochybenia“ stanovuje, že ak je predčasné ukončenie zmluvy o verejnej zákazke spôsobené odborným pochybením, môže byť hospodársky subjekt vylúčený iba v prípade, že ukončenie zmluvy nie je spochybnené alebo je potvrdené na konci súdneho konania?

____________

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES (Ú. v. EÚ L 94, 2014, s. 65)