Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Consiglio di Stato (Italija) 29. avgusta 2018 – Indaco Service Soc. coop. sociale, Coop. sociale il Melograno/Ufficio Territoriale del Governo Taranto

(Zadeva C-552/18)

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Consiglio di Stato

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeči stranki: Indaco Service Soc. coop. sociale, Coop. sociale il Melograno

Tožena stranka: Ufficio Territoriale del Governo Taranto

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali pravo Evropske unije, in sicer člen 57(4) Direktive 2014/24/EU1 o javnem naročanju, v povezavi z uvodno izjavo 101 iste direktive ter z načelom sorazmernosti in enake obravnave, nasprotuje nacionalni zakonodaji, kakršna je obravnavana, ki v primeru, da je razlog za obvezno izključitev gospodarskega subjekta ‚hujša kršitev poklicnih pravil‘, določa, da se lahko v primeru, da je bila zaradi hujše kršitve poklicnih pravil predčasno odpovedana pogodba o izvedbi javnega naročila, gospodarski subjekt izključi le, če se odpoved pogodbe ne izpodbija v sodnem postopku ali če je potrjena po koncu sodnega postopka?

____________

1 Direktiva 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju in razveljavitvi Direktive 2004/18/ES (UL L 94, str. 65).