Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Consiglio di Stato (Italien) den 29 augusti 2018 – Indaco Service Soc. coop. sociale, Coop. sociale il Melograno mot Ufficio Territoriale del Governo Taranto

(Mål C-552/18)

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Consiglio di Stato

Parter i det nationella målet

Klagande: Indaco Service Soc. coop. sociale, Coop. sociale il Melograno

Motpart: Ufficio Territoriale del Governo Taranto

Tolkningsfråga

Utgör unionsrätten, och närmare bestämt artikel 57.4 i direktiv 2014/24/EU1 om offentlig upphandling, jämförd med skäl 101 i samma direktiv samt proportionalitetsprincipen och principen om likabehandling, hinder för en sådan nationell bestämmelse som den nu aktuella, i vilken det föreskrivs – när skälet för obligatorisk utslutning av en ekonomisk aktör har fastställts vara ett ’allvarligt fel i yrkesutövningen’ – att den ekonomiska aktören, om det allvarliga felet i yrkesutövningen har medfört att ett offentligt kontrakt har sagts upp i förtid, får uteslutas endast om beslutet om uppsägning inte har överklagats eller har fastställts vid avgörandet av ett mål?

____________

1     Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG (EUT L 94, 2014, s. 65).