Language of document :

Иск, предявен на 27 август 2018 г. — Европейска комисия/Ирландия

(Дело C-550/18)

Език на производството: английски

Страни

Ищец: Европейска комисия (представители: L. Flynn, T. Scharf, G. von Rintelen)

Ответник: Ирландия

Искания на ищеца

Ищецът иска от Съда:

да обяви, че във връзка с Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 година за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията (ОВ L 141, 2015 г., стр. 73), Ирландия не е приела най-късно до 26 юни 2017 г. всички разпоредби за транспониране на тази директива или във всички случаи не е уведомила Комисията за вземането на такива мерки, така че Ирландия не е изпълнила задълженията си по член 67, параграф 1 от Директивата,

в съответствие с член 260, параграф 3 ДФЕС да наложи на Ирландия периодична имуществена санкция в размер на 17 190, 60 EUR, считано от датата на постановяване на решението на Съда, за неизпълнение на задължението ѝ да съобщи за мерките за транспониране на Директива (ЕС) 2015/849,

в съответствие с член 260, параграф 3 ДФЕС да осъди Ирландия да заплати еднократно платима сума в размер на 4 701,20 EUR дневно, умножен по броя дни, през които продължава нарушението, с минимален размер от 1 685 000 EUR, и

да осъди Ирландия да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

Съгласно член 67, параграф 1 от Директива (ЕС) 2015/849 държавите членки трябва да въведат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за да се съобразят с тази директива и незабавно да съобщят на Комисията текста на тези мерки. Предвид продължаващата липса на транспониране на Директивата, Комисията решава да започне производство пред Съда.

____________