Language of document :

Žaloba podaná dne 27. srpna 2018 – Evropská komise v. Irsko

(Věc C-550/18)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Evropská komise (zástupci: L. Flynn, T. Scharf, G. von Rintelen, zmocněnci)

Žalované: Irsko

Návrhová žádání žalobkyně

Určit, že co se týče směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES a směrnice Komise 2006/70/ES (Úř. věst. 2015, L 141, s. 73), Irsko do 26. června 2017 nepřijalo veškeré předpisy provádějící uvedenou směrnici nebo každopádně tyto předpisy nesdělilo Komisi a nesplnilo tak povinnosti, které mu příslušejí na základě čl. 67 odst. 1 uvedené směrnice,

uložit Irsku na základě čl. 260 odst. 3 SFEU platit od vyhlášení rozsudku Soudního dvora denní penále ve výši 17 190,60 eur, a to pro nesplnění jeho povinnosti sdělit předpisy provádějící směrnici (EU) 2015/849,

uložit Irsku na základě čl. 260 odst. 2 druhého pododstavce SFEU zaplatit paušální denní částku 4 701,20 eur vynásobenou počtem dní, po který bude neplnění povinnosti trvat, přičemž tato částka nesmí být nižší než 1 685 000 eur, a

uložit Irsku náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Podle čl. 67 odst. 1 směrnice (EU) 2015/849 musely členské státy uvést v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 26. června 2017 a neprodleně sdělit Komisi znění těchto předpisů. Jelikož uvedená směrnice nebyla stále provedena, rozhodla se Komise podat žalobu k Soudnímu dvoru.

____________