Language of document :

27. augustil 2018 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Iirimaa

(kohtuasi C-550/18)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: L. Flynn, T. Scharf, G. von Rintelen)

Kostja: Iirimaa

Hageja nõuded

tuvastada, et Iirimaa on rikkunud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2015. aasta direktiivi (EÜ) 2015/849, mis käsitleb finantssüsteemi rahapesu või terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise tõkestamist ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 ja tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/60/EÜ ja komisjoni direktiiv 2006/70/EÜ (ELT 2015, L 141, lk 73), artikli 67 lõikest 1 tulenevaid kohustusi, kuna ta ei ole jõustanud selle direktiivi järgimiseks vajalikke õigus- ja haldusnorme hiljemalt 26. juuniks 2017 või vähemalt ei ole neist meetmetest komisjonile teatanud;

mõista ELTL artikli 260 lõike 3 alusel Iirimaalt välja karistusmakse summas 17 190,60 eurot päevas alates Euroopa Kohtu otsuse kuulutamise kuupäevast, kuna ta on rikkunud kohustust teatada direktiivi (EÜ) 2015/849 ülevõtmise meetmetest;

mõista ELTL artikli 260 lõike 3 alusel Iirimaalt välja põhisumma 4701,20 eurot iga päeva eest, millal rikkumine kestab, kuid vähemalt 1 685 000 euro suuruses kindlas summas; ja

mõista kohtukulud välja Iirimaalt.

Väited ja peamised argumendid

Direktiivi (EÜ) 2015/849 artikli 67 lõike 1 alusel on liikmesriigid kohustatud jõustama selle direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt 26. juuniks 2017 ja edastama kõnealuste normide teksti viivitamata komisjonile. Kuna direktiivi ei ole ikka veel üle võetud, otsustas komisjon pöörduda Euroopa Kohtu poole.

____________