Language of document :

Prasība, kas celta 2018. gada 27. augustā – Eiropas Komisija/Īrija

(Lieta C-550/18)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Eiropas Komisija (pārstāvji: L. Flynn, T. Scharf, G. von Rintelen)

Atbildētāja: Īrija

Prasītājas prasījumi Tiesai ir šādi:

atzīt, ka attiecībā uz Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2015/849 (2015. gada 20. maijs) par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 684/2012 un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/60/EK un Komisijas Direktīvu 2006/70/EK (OV 2015, L 141, 73. lpp.), Īrija nav vēlākais līdz 2017. gada 26. jūnijam pieņēmusi visus tiesību aktus minētās direktīvas transponēšanai vai katrā ziņā nav paziņojusi šos aktus Komisijai, tādējādi Īrija nav izpildījusi pienākumus, kas tai noteikti minētās direktīvas 67. panta 1. punktā;

saskaņā ar LESD 260. panta 3. punktu piemērot Īrijai kavējuma naudu 17 190,60 EUR apmērā no Tiesas sprieduma pasludināšanas dienas par pienākuma paziņot tiesību aktus Direktīvas (ES) 2015/849 transponēšanai neizpildi;

saskaņā ar LESD 260. panta 3. punktu piemērot Īrijai naudas sodu 4701,20 EUR apmērā par dienu, reizinot to ar dienu skaitu, kurās šis pārkāpums turpinās, nosakot minimālo naudas sodu 1 685 000 EUR apmērā; un

piespriest Īrijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Atbilstoši Direktīvas (ES) 2015/849 67. panta 1. punktam dalībvalstīm ir jāpieņem normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu minētās direktīvas prasības līdz 2017. gada 26. jūnijam, un ir nekavējoties jādara Komisijai zināms minēto aktu teksts. Tā kā minētā direktīva joprojām nav transponēta, Komisija ir nolēmusi sākt tiesvedību Tiesā.

____________