Language of document :

Žaloba podaná 27. augusta 2018 – Európska komisia/Írsko

(vec C-550/18)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: L. Flynn, T. Scharf a G. von Rintelen, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaný: Írsko

Návrhy žalobkyne

konštatovať, že Írsko tým, že do 26. júna 2017 neprijalo všetky zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu so smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES (Ú. v. EÚ L 141, 2015, s. 73), alebo v každom prípade tým, že o nich neupovedomilo Komisiu, si nesplnilo svoje povinnosti článku 67 ods. 1 uvedenej smernice,

uložiť Írsku v súlade s článkom 260 ods. 3 ZFEÚ pokutu vo výške 17 190 60 eur s účinnosťou odo dňa vydania rozsudku Súdneho dvora pre nesplnenie povinnosti oznámiť opatrenia na dosiahnutie súladu so smernicou (EÚ) 2015/849,

uložiť v súlade s článkom 260 ods. 3 ZFEÚ zaplatenie denného penále vo výške 4 701,20 eura, vynásobenej počtom dní pretrvávania porušenia, najmenej však vo výške 1 685 000 eur, a

uložiť Írsku povinnosť nahradiť trovy konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Podľa článku 67 ods. 1 smernice (EÚ) č. 2015/849 museli členské štáty do 26. júna 2017 uviesť do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia na dosiahnutie súladu s touto smernicou a boli povinné bezodkladne o nich upovedomiť Komisiu. Vzhľadom na nedostatočné prebratie tejto smernice, ktoré naďalej pretrváva, sa Komisia rozhodla postúpiť vec Súdnemu dvoru.

____________