Language of document :

Преюдициално запитване от Cour de cassation (Франция), постъпило на 4 октомври 2018 г. — AR/Cooper International Spirits LLC, Établissements Gabriel Boudier SA, St Dalfour SAS

(Дело C-622/18)

Език на производството: френски

Запитваща юрисдикция

Cour de cassation

Страни в главното производство

Жалбоподател: AR

Ответници: Cooper International Spirits LLC, Établissements Gabriel Boudier SA, St Dalfour SAS

Преюдициален въпрос

Следва ли член 5, параграф 1, буква б), член 10 и член 12 от Директива 2008/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките1 да се тълкуват в смисъл, че притежател, който никога не е използвал своята марка и чиито права върху нея са били прекратени след изтичане на петгодишен срок след публикуване на регистрацията, може да получи обезщетение за вреди от нарушение, като се позове на нарушение на основната функция на марката, извършено чрез използването от трето лице преди датата на прекратяване на правата върху знак, който е сходен с посочената марка, за обозначаване на стоки или услуги, идентични или сходни с тези, за които е регистрирана марката?

____________

1 ОВ L 299, стр. 25.