Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Cour de cassation (Francie) dne 4. října 2018 – AR v. Cooper International Spirits LLC, Établissements Gabriel Boudier SA, St Dalfour SAS

(Věc C-622/18)

Jednací jazyk: francouzština

Předkládající soud

Cour de cassation

Účastníci původního řízení

Navrhovatel: AR

Odpůrkyně: Cooper International Spirits LLC, Établissements Gabriel Boudier SA, St Dalfour SAS

Předběžná otázka

Musí být čl. 5 odst. 1 písm. b) a články 10 a 12 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES ze dne 22. října 2008, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách1 , vykládány v tom smyslu, že majitel ochranné známky, který ji nikdy neužíval a byl proto po uplynutí lhůty pěti let od zveřejnění jejího zápisu zbaven svých práv z dotčené ochranné známky, má nárok na náhradu škody vzniklé porušením jeho práv z důvodu tvrzeného zásahu do základní funkce jeho ochranné známky, který byl způsoben tím, že přede dnem nabytí účinnosti zániku jeho práv užívala třetí osoba označení podobné předmětné ochranné známce pro výrobky nebo služby totožné s výrobky nebo službami, pro které je dotčená známka chráněna, nebo jim podobné?

____________

1     Úř. věst. 299, s. 25.