Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 4. listopada 2018. uputio Cour de cassation (Francuska) – AR protiv Cooper International Spirits LLC, Établissements Gabriel Boudier SA, St Dalfour SAS

(predmet C-622/18)

Jezik postupka: francuski

Sud koji je uputio zahtjev

Cour de cassation

Stranke glavnog postupka

Tuženici: Cooper International Spirits LLC, Établissements Gabriel Boudier SA, St Dalfour SAS

Prethodno pitanje

Treba li članak 5. stavak 1. točku (b), članke 10. i 12. Direktive br. 2008/95/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2008. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima1 tumačiti na način da nositelj, koji nije nikad upotrijebio svoj žig te su mu prava na tom žigu opozvana istekom roka od pet godina nakon objave njegove registracije, može ishoditi naknadu štete zbog povrede pozivajući se na negativan utjecaj na temeljnu funkciju njegova žiga uzrokovan time što je treća strana prije dana stupanja na snagu opoziva upotrebljavala znak sličan navedenom žigu radi označavanja proizvoda ili usluga istovjetnih ili sličnih onima za koje je taj žig registriran?

____________

1 SL L 299, str. 25.