Language of document :

A Cour de cassation (Franciaország) által 2018. október 4-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – AR kontra Cooper International Spirits LLC, Établissements Gabriel Boudier SA, St Dalfour SAS

(C-622/18. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Cour de cassation

Az alapeljárás felei

Felperes: AR

Alperes: Cooper International Spirits LLC, Établissements Gabriel Boudier SA, St Dalfour SAS

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

A védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 2008. október 22-i 2008/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv1 5. cikke (1) bekezdésének b) pontját, valamint a 10. és 12. cikkét úgy kell-e értelmezni, hogy védjegybitorlás miatt kártérítés illetheti meg azt a védjegyjogosultat, aki sosem használta a védjegyét, és aki az e védjegy vonatkozásában őt megillető oltalmat a védjegy lajstromozásának meghirdetésétől számított ötéves határidő leteltét követően elvesztette, és arra hivatkozik, hogy harmadik személy azáltal, hogy a védjegyoltalom megszűnésének beállta előtt az említett védjegyhez hasonló megjelölést használt olyan árukkal, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatban, amelyek az e védjegy árujegyzékében szereplő árukkal, illetve szolgáltatásokkal azonosak, vagy azokhoz hasonlóak, megsértette e védjegy alapvető funkcióját?

____________

1 HL 2008. L 299., 25. o.