Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 4. oktobrī iesniedza Cour de cassation (Francija) – AR/Cooper International Spirits LLC, Établissements Gabriel Boudier SA, St Dalfour SAS

(Lieta C-622/18)

Tiesvedības valoda – franču

Iesniedzējtiesa

Cour de cassation

Pamatlietas puses

Prasītājs: AR

Atbildētājas: Cooper International Spirits LLC, Établissements Gabriel Boudier SA, St Dalfour SAS

Prejudiciālais jautājums

Vai Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2008/95/EK 1 (2008. gada 22. oktobris), ar ko tuvina dalībvalstu tiesību aktus attiecībā uz preču zīmēm, 5. panta 1. punkta b) apakšpunkts, kā arī 10. un 12. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka īpašnieks, kurš nekad nav izmantojis savu preču zīmi un kurš ir zaudējis tiesības, beidzoties piecu gadu termiņam, skaitot no tās reģistrācijas publicēšanas, var saņemt atlīdzību par kaitējumu, atsaucoties uz savas preču zīmes pamatfunkcijas aizskārumu, no pārkāpuma, kas ir radies no tā, ka trešā persona pirms tiesību zaudēšanas izmantoja minētajai preču zīmei līdzīgu apzīmējumu precēm un pakalpojumiem, kas ir identiski vai līdzīgi tiem, kuriem šī preču zīme bija reģistrēta?

____________

1     OV L 299, 25. lpp.