Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Cour de cassation (Frankrike) den 4 oktober 2018 – AR mot Cooper International Spirits LLC, Établissements Gabriel Boudier SA, St Dalfour SAS

(Mål C-622/18)

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Cour de cassation

Part(er) i det nationella målet

Klagande: AR

Motparter: Cooper International Spirits LLC, Établissements Gabriel Boudier SA, St Dalfour SAS

Tolkningsfrågan

Ska artiklarna 5.1 b, 10 och 12 i Europaparlamentets och rådets direktiv nr 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar 1 tolkas så, att en varumärkesinnehavare, som aldrig har utnyttjat sitt varumärke och som har förlorat sina varumärkesrättigheter vid utgången av en femårsperiod efter offentliggörandet av registreringen, kan erhålla ersättning för skada genom intrång i varumärkets väsentliga funktion, orsakat av en tredje man genom användning, före den dag då varumärkesrättigheterna förlorades, av ett kännetecken liknande det aktuella varumärket för att särskilja varor eller tjänster som var identiska med eller liknade dem för vilka varumärket hade registrerats?

____________

1 EUT L 299, s. 25.