Language of document :

Жалба, подадена на 21 септември 2018 г. от ABB Ltd, ABB AB срещу решението, постановено от Общия съд (осми състав) на 12 юли 2018 г. по дело T-445/14, ABB Ltd, ABB AB/Европейска комисия

(Дело C-593/18 P)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподатели: ABB Ltd, ABB AB (представители: I. Vandenborre, advocaat, S. Dionnet, avocat)

Друга страна в производството: Европейска комисия

Искания на жалбоподателите

Жалбоподателите искат от Съда:

да отмени решението или да предприеме всяко друго действие, което справедливостта налага, и

да осъди Комисията да заплати съдебните разноски

Основания и основни доводи

Първо основание. Общият съд е допуснал грешка в правото, като е приел, че Комисията е спазила тежестта на доказване при установяването на нарушението от страна на жалбоподателя, включващо всички подземни кабели и съоръжения с напрежение между 110 kV и 220 kV. Общият съд е пропуснал да провери дали Решението1 установява нарушението „достатъчно точно“ и съгласно изискуемите правни стандарти. Общият съд също така е приложил неправилно условията за установяване на наличието на знание, за да реши, че е налице участие в нарушението от страна на жалбоподателя.

Второ основание. Общият съд не е приложил принципа на равно третиране и презумпцията за невиновност, когато е потвърдил заключението на Комисията, че периодът на нарушението за жалбоподателя започва на 1 април 2000 г.

Трето основание. Общият съд е нарушил задължението си да изложи достатъчно мотиви във връзка с преценката си на оплакването на жалбоподателя за неравно третиране, заключавайки погрешно, че жалбоподателят е приел такова различие в хода на административното производство и придавайки на това приемане характера на съображение по същество при преценката си.

____________

1 Решение от 2 април 2014 година на Комисията относно производство по член 101 от Договора за функционирането на Европейския съюз и член 53 от Споразумението за ЕИП (преписка AT.39610 — Power Cables) (нотифицирано като документ C(2014) 2139 окончателен) (OВ C 319, 2014 г., стp. 10).