Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 21. září 2018 společnostmi ABB Ltd, ABB AB proti rozsudku Tribunálu (osmého senátu) vydanému dne 12. července 2018 ve věci T-445/14, ABB Ltd, ABB AB v. Evropská komise

(Věc C-593/18 P)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: ABB Ltd, ABB AB (zástupci: I. Vandenborre, advocaat, S. Dionnet, avocat)

Další účastnice řízení: Evropská komise

Návrhová žádání účastnic řízení podávajících kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatelky“) navrhují, aby Soudní dvůr:

zrušil rozsudek nebo přijal jakákoli jiná opatření, která považuje za vhodná, a

uložil Komisi náhradu nákladů řízení.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

První žalobní důvod. Tribunál se dopustil nesprávného právního posouzení, když dospěl k závěru, že Komise splnila své důkazní břemeno při zjištění protiprávního jednání ze strany navrhovatelky, které zahrnovalo veškeré podzemní elektrické kabely a příslušenství s napětími mezi 110 kV a 220 kV. Tribunál neověřil, zda rozhodnutí1 označovalo protiprávní jednání „dostatečně přesně“ a právně dostačujícím způsobem. Tribunál rovněž řádně neuplatnil podmínky pro to, aby mohl získat dostatečné informace k tomu, aby mohl dospět k závěru o účasti navrhovatelky na protiprávním jednání.

Druhý žalobní důvod. Tribunál neuplatnil zásadu rovného zacházení a presumpci neviny, když potvrdil zjištění Komise, že navrhovatelka byla zapojena do protiprávního jednání od 1. dubna 2000.

Třetí žalobní důvod. Tribunál porušil svou povinnost dostatečně odůvodnit posouzení žalobního důvodu navrhovatelky vycházejícího z nerovného zacházení, když nesprávně dospěl k závěru, že navrhovatelka souhlasila s takovým rozlišováním v průběhu správního řízení a tento souhlas považoval za věcnou úvahu při svém posouzení.

____________

1 Rozhodnutí Komise ze dne 2. dubna 2014 týkající se řízení podle článku 101 Smlouvy o fungování Evropské unie a článku 53 Dohody o EHP (věc AT.39610 — Elektrické kabely) [oznámeno pod číslem C(2014) 2139 final] (Úř. věst. 2014, C 319, s. 10).