Language of document :

Appel iværksat den 21. september 2018 af ABB Ltd og ABB AB til prøvelse af dom afsagt af Retten (Ottende Afdeling) den 12. juli 2018 i sag T-445/14, ABB Ltd og ABB AB mod Europa-Kommissionen

(Sag C-593/18 P)

Processprog: engelsk

Parter

Appellanter: ABB Ltd og ABB AB (ved advocaat I. Vandenborre og avocat S. Dionnet)

Den anden part i appelsagen: Europa-Kommissionen

Appellanterne har nedlagt følgende påstande

Dommen ophæves, eller der træffes andre foranstaltninger, som findes påkrævet.

Kommissionen tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Anbringender og væsentligste argumenter

Første anbringende. Retten begik en retlig fejl ved at fastslå, at Kommissionen løftede sin bevisbyrde, da den fastslog, at der forelå en overtrædelse fra appellantens side, som omfattede alle jordkabler og tilbehør med spændinger på mellem 110 kV og 220 kV. Retten efterprøvede ikke om afgørelsen 1 identificerede overtrædelsen med »tilstrækkelig præcision« og på en retligt fyldestgørende måde. Retten foretog heller ikke en behørig anvendelse af betingelserne for, at der foreligger tilstrækkeligt grundlag for at fastslå, at appellanten deltog i overtrædelsen.

Andet anbringende. Retten foretog ikke en anvendelse af ligebehandlingsprincippet eller princippet om uskyldsformodning, da den stadfæstede Kommissionens konstatering af, at overtrædelsesperioden vedrørende appellanten startede den 1. april 2000.

Tredje anbringende. Retten tilsidesatte sin begrundelsespligt vedrørende dens bedømmelse af appellantens anbringende om forskelsbehandling og fastslog fejlagtigt, at appellanten havde accepteret en sådan sondring under den administrative procedure, og tillagde denne accept afgørende betydning ved bedømmelsen.

____________

1 Kommissionens afgørelse af 2.4.2014 om en procedure i henhold til artikel 101 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og EØS-aftalens artikel 53 (Sag AT.39610 – Elkabler) (meddelt under nummer C(2014) 2139 final) (EUT 2014, C 319, s. 10).