Language of document :

ABB Ltd, ABB AB 21. septembril 2018 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kaheksas koda) 12. juuli 2018. aasta otsuse peale kohtuasjas T-445/14: ABB Ltd, ABB AB versus komisjon

(kohtuasi C-593/18 P)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellandid: ABB Ltd, ABB AB (esindajad: advocaat I. Vandenborre, avocat S. Dionnet)

Teine menetlusosaline: Euroopa Komisjon

Apellantide nõuded

Apellandid paluvad Euroopa Kohtul:

tühistada vaidlustatud kohtuotsus või võtta mõni muu meede, mida kohus peab vajalikuks; ja

mõista kohtukulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Esimene väide, et Üldkohus rikkus õigusnormi, kui leidis, et komisjon täitis oma kohustuse tõendada, et apellant pani toime rikkumise, mis hõlmas kõiki veealuseid elektrikaableid ja nendega seotud seadmeid pingega 110 kV-220 kV. Üldkohus ei kontrollinud, kas otsuses1 tuvastati rikkumine „piisavalt täpselt“ ja õiguslikult piisavalt. Üldkohus kohaldas valesti ka tingimusi, mis võimaldavad tõendada piisavat teadlikkust, et järeldada, et apellant osales rikkumises.

Teine väide, et Üldkohus ei kohaldanud võrdse kohtlemise põhimõtet ja süütuse presumptsiooni, kui ta kinnitas komisjoni järeldust, et apellandi puhul algas rikkumisperiood 1. aprillil 2000.

Kolmas väide, et Üldkohus rikkus oma kohustust põhjendada piisavalt oma analüüsi võrdse kohtlemise põhimõtet käsitleva apellandi väite kohta, järeldades ekslikult, et apellant oli haldusmenetluses nõustunud sellise erineva kohtlemisega, ja leides, et selline nõustumine oli tema analüüsi oluline tegur.

____________

1 Komisjoni 2. aprilli 2014. aasta otsus Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 101 ja EMP lepingu artikli 53 kohase menetluse kohta (juhtum AT.39610 – elektrikaablid) (teatavaks tehtud numbri C(2014) 2139 final all) (ELT 2014, C 319, lk 10).