Language of document :

Valitus, jonka ABB Ltd ja ABB AB ovat tehneet 21.9.2018 unionin yleisen tuomioistuimen (kahdeksas jaosto) asiassa T-445/14, ABB ja ABB v. komissio, 12.7.2018 antamasta tuomiosta

(Asia C-593/18 P)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittajat: ABB Ltd ja ABB AB (edustajat: I. Vandenborre, advocaat, ja S. Dionnet, avocat)

Muu osapuoli: Euroopan komissio

Vaatimukset

Valittajat vaativat, että unionin tuomioistuin

kumoaa valituksenalaisen tuomion tai toteuttaa muut aiheelliset toimenpiteet ja

velvoittaa komission korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Ensimmäinen valitusperuste. Unionin yleinen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen, kun se totesi, että komissio noudatti näyttövelvollisuuttaan, kun se totesi valittajan syyllistyneen kilpailusääntöjen rikkomiseen, joka koski kaikkia merenalaisia voimakaapeleita ja niihin liittyviä tarvikkeita, joiden jännite on 110–220 kV. Unionin yleinen tuomioistuin ei tarkistanut, yksilöitiinkö rikkominen päätöksessä1 ”riittävän tarkasti” ja oikeudellisesti riittävällä tavalla. Unionin yleinen tuomioistuin ei myöskään soveltanut edellytyksiä asianmukaisesti, jotta se voisi tosiseikoista tietoisena todeta valittajan osallistuneen rikkomiseen.

Toinen valitusperuste. Unionin yleinen tuomioistuin ei noudattanut yhdenvertaisen kohtelun periaatetta ja syyttömyysolettamaa, kun se vahvisti komission toteamuksen, jonka mukaan rikkomisajanjakso alkoi valittajan osalta 1.4.2000.

Kolmas valitusperuste. Unionin yleinen tuomioistuin laiminlöi perusteluvelvollisuuttaan sen arviointinsa osalta, joka koskee valittajan epäyhdenvertaista kohtelua koskevaa väitettä, kun se totesi virheellisesti, että valittaja oli hyväksynyt tällaisen erottelun hallinnollisen menettelyn aikana, ja piti tällaista hyväksyntää arvioinnissaan aineellisena perusteena.

____________

1 Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 101 artiklan ja ETA-sopimuksen 53 artiklan mukaisesta menettelystä 2.4.2014 tehty komission päätös (asia AT.39610 – Voimakaapelit) (tiedoksiannettu numerolla C(2014) 2139 final) (EUVL 2014, C 319, s. 10).